เกณฑ์อายุขั้นต่ำจะแตกต่างกันตามแต่กฏหมายกำหนด สำหรับ PDPA 20 ปี GDPR 16 ปี และ CCPA 13 ปี

หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุไม่เกินสิบปีต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองเสมอ ถ้าหากเป็นเด็กอายุไม่เกิน 13/16/20 ปี (ขึ้นอยู่กับกฎหมายประเทศนั้น ๆ) เด็กอาจให้ความยินยอมเองได้ในเรื่องเล็กๆ ที่สมควรแก่ฐานานุรูป ถ้าหากเป็นเรื่องใหญ่ก็จะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!