ระบบสารสนเทศด้านการเงิน หรือ Financial Information Systems คือ ระบบที่สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายการเงินในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัท
และ การจัดสรรและควบคุมแหล่งการเงินภายในบริษัท เพื่อให้การจัดการทางการเงินขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!