การควบกิจการ คือ การได้มาซึ่งหุ้น หรือการซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของกิจการอีกแห่งหนึ่งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยกิจการที่เข้าไปซื้อหุ้นอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือไม่ก็ได้ซึ่งสามารถดำเนินการได้ และการควบรวมดังกล่าวจำเป็นต้องมีมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!