คุณรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้างจากผู้ใช้ของคุณ

ข้อมูลนั้นมีหลายประเภทและสามารถถูกจัดเป็นหมวดหมู่ ได้แก่

ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตำแหน่งงานหรือฐานะ สัญชาติ ประเทศที่อยู่ในปัจจุบัน วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม ต่าง ๆ เป็นต้น)

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ บัญชีผู้ใช้ใน Social Media Platform และ LINE ID เป็นต้น

ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก หมายเลขบัตรสมาชิก คะแนนสะสม รหัสสมาชิก และประเภทสมาชิก ฯลฯ

ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรือข้อมูลทางธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตรเครดิต ฯลฯ

ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการทำธุรกรรม สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, คุกกี้ ที่อยู่ media access control (MAC), ล็อก (Log) ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหลังการซื้อขาย

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น Username/Password รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัว การซื้อ ประวัติคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อในอดีต ประวัติการซื้อ สินค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งเรียกคืนสินค้า ฯลฯ

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือ Sensitive Data เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ข้อมูลทางพันธุกรรม ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม ฯลฯ

ข้อมูลชีววิทยา หรือ Biometrics Data เช่น ลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า เป็นต้น

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!