จดหมายข่าว คือ สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่เป็นภายในหมู่คนที่มีความสนใจ ความชอบในเรื่องเดียวกัน หรือเป็นสมาชิกในชมรมหรือองค์กรเดียวกัน โดยจดหมายข่าวจะมุ่งเน้นเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ๆ ซึ่งทั่วไปแล้วจะนิยมส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!