คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับใครบ้าง?

มาตรา 19 ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า การเก็บรวมรวม การนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใด จะทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ และการขอความยินยอมจำเป็นต้องทำออกมาเป็นหนังสือ หรืออาจจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องมีแบบหรือมีข้อความที่เข้าใจได้ ใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน พร้อมกับให้เจ้าของข้อมูลมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะยินยอมให้เก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้ได้หรือไม่ โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการให้บริการ

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!