คุณสามารถการปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของผู้ใช้งานเมื่อคําขอของผู้ใช้ไม่สมเหตุสมผล เช่น ผู้ใช้ไม่มีอํานาจในการขอใช้สิทธิ ผู้ใช้ท่านได้ขอใช้สิทธิในลักษณะเดียวกันหรือมีเนื้อหาเดียวกันบ่อยครั้งโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร ฯลฯ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!