ผู้ควบคุมข้อมูล หรือ Data Controller คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม นำไปใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!