คุณรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำการปรับปรุงการตลาด (ผ่าน Google, Facebook และอื่นๆ) หรือไม่? เช่น การใช้ pixel tracking code

หากคุณได้ใช้บริการจากพาทเนอร์ดังกล่าว ทั้งผ่าน Google, Facebook และอื่น ๆ คุณได้รวบรวมข้อมูลประเภทที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลไว้หรือไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น รวมไปถึง ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) ที่สามารถส่งผลกระทบให้บุคคลนั้น ๆ ให้ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ข้อมูลศาสนา, ความเห็นทางการเมือง ฯลฯ

อัปเดตเมื่อ: 07/07/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!